top of page
bannercover-01.jpg
Post: Blog2_Post

PRESS RELEASES & PRESS ARTICLES

Leader Quotes from APEC CEO Summit 2022 on November 18, 2022The Quotes of Her Excellency Kamala Harris, Vice President of the United States of America

at the APEC CEO Summit 2022

“เรามีความสนใจอย่างยิ่งในการสนับสนุนภูมิภาคที่เสรี เปิดกว้าง เชื่อมโยง มั่งคั่ง และมั่นคง” – คามาลา แฮร์ริส รองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

“จุดยืนของเราชัดเจน สหรัฐฯ มีพันธสัญญาทางเศรษฐกิจที่ยืนยงต่อภูมิภาคอินโดแปซิฟิก ที่จะคงอยู่อย่างยาวนานไม่เพียงแค่หลายปี แต่จะยาวนานไปอีกหลายทศวรรษและหลายชั่วอายุคน” – คามาลา แฮร์ริส รองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

“เศรษฐกิจจะพัฒนาได้เต็มศักยภาพก็ต่อเมื่อทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วม สหรัฐฯ เชื่อว่า [การมีส่วนร่วม] ไม่เพียงเป็นหลักการที่ถูกต้องที่พึงกระทำ แต่ยังทำให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจเป็นไปอย่างเหมาะสม” – คามาลา แฮร์ริส รองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา


“ในฐานะหนึ่งในสมาชิกของอินโดแปซิฟิก อเมริกามีผลประโยชน์ร่วมกันอย่างลึกซึ้งต่ออนาคตของภูมิภาคนี้” – คามาลา แฮร์ริส รองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา


“สหรัฐฯ จะไม่ห่างหายไปไหน เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับภูมิภาคนี้และเป็นหุ้นส่วนกับภาคเอกชน ซึ่งเป็นสิ่งที่ทั้งสองพรรคให้ความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ” – คามาลา แฮร์ริส รองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา


“ระหว่างที่เราก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน บริษัทและเขตเศรษฐกิจต่าง ๆ ในภูมิภาคจะพบว่า สหรัฐฯ เป็นพันธมิตรที่สร้างโอกาสมหาศาลสำหรับการเติบโต เป็นผู้ที่เคารพกฎระเบียบต่าง ๆ และเป็นประเทศที่ช่วยสร้างความมั่งคั่งอย่างทั่วถึง”

– คามาลา แฮร์ริส รองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา


**************************************

The Quotes of His Excellency Emmanuel Macron, President of the French Republic

at the APEC CEO Summit 2022

“ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ไม่ได้เป็นเพียงวิกฤตในภูมิภาคแต่เป็นวิกฤตระดับโลก…นี่เป็นการรุกรานที่ละเมิดกฎระเบียบระหว่างประเทศ”

เอมานูว์แอล มาครง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส


“ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ-จีน ผลักให้หลายประเทศตกอยู่ในภาวะที่ต้องเลือกว่าจะอยู่ข้างใด…ในขณะที่เราต้องการระเบียบโลกที่เป็นหนึ่งเดียว”

– เอมานูว์แอล มาครง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส


“ยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิกของเราคือการสร้างความสมดุลอย่างมีพลวัต…เราแข่งขันกันและต่างปรารถนาที่จะชนะ แต่เราจะต้องเคารพอธิปไตยของกันและกัน”

– เอมานูว์แอล มาครง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส

“ความท้าทายของเราก็คือ สร้างการเติบโต ขยายการลงทุน และการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ”

– เอมานูว์แอล มาครง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส

“เราจะต้องสร้างดีเอ็นเอใหม่ทางเศรษฐกิจ เราต่างยอมรับระบบทุนนิยมและการค้า แต่เราจะต้องทำให้มันครอบคลุมและยั่งยืน”

– เอมานูว์แอล มาครง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส


“ผมมั่นใจว่า ความร่วมมือกันเป็นหนทางเดียวที่จะทำให้ทุกฝ่ายชนะ”

– เอมานูว์แอล มาครง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส**************************************

bottom of page